DISCLAIMER

 

Deze website wordt beheerd door Stichting Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED) zoals hieronder omschreven. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Onder gegevens worden ook verwijzingen naar andere sites verstaan, die al dan niet worden aangeduid middels een link. OFED streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Ondanks de zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud niet actueel, onvolledig en/of onjuist is.

 OFED aanvaardt hiervoor geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Gebruik informatie

OFED behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te verveelvoudigen of verspreiden in wat voor vorm dan ook, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door OFED (info@ofed.nl).

 Wijzigingen

OFED behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Aangeboden informatie

Stichting Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED), de uitvoerder van de regeling rondom het persoonlijk leerbudget, is zich volledig bewust van de taak een website met zo betrouwbaar mogelijke informatie te verzorgen. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomende onjuistheden. Heeft u opmerkingen over de inhoud? Dan verzoeken wij u uw reactie in te sturen via ons contactformulier. Ook suggesties zijn van harte welkom.

Verwijzingen

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. OFED is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Het bezoeken van een externe website is volledig voor eigen rekening en risico van de bezoeker. OFED geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud, betrouwbaarheid van deze sites en kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit het bezoeken hiervan.

 

 

Privacyverklaring

OFED respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. De AVG reguleert de verwerking van uw persoonsgegevens en geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzingen in deze verklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat altijd op https://www.ofed.nl

De privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 14 mei 2020

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie u bent of die we in verband kunnen brengen met u als persoon. Denk hierbij aan uw naam, uw e-mailadres of uw telefoonnummer. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

In het kader van het aanbieden van onze dienst verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Bezoek website en cookies

Bij het bezoek aan deze website worden IP-adres, soort browser, domeinnamen, tijden van toegang en doorverwijzende website-adressen geanonimiseerd verwerkt voor analysedoeleinden. De site plaatst geen cookies.

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail

Als u het contactformulier invult

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail
 • Bericht

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die wij verwerken bij uw bezoek aan onze website worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren en de dienstverlening die wij via de website aanbieden te verbeteren.

De persoonsgegevens die wij verwerken als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief gebruiken wij om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich op elk moment met de link in de nieuwsbrief uitschrijven.

De persoonsgegevens die wij verwerken als u het contactformulier invult gebruiken wij om u van antwoord te kunnen voorzien.

Hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

De door ons verwerkte persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van u.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

Soms moeten wij persoonsgegevens met derde partijen delen, zodat ze ons kunnen helpen bij een van de bovengenoemde doeleinden. Dit betekent dat verschillende partijen mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens kunnen krijgen. Deze partijen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • IT (Security)-leveranciers;
 • Communicatie-, advies- en onderzoeksbureaus;
 • Opleidingsleveranciers

Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, worden aan deze derde partijen zeer strenge eisen gesteld. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de AVG.

OFED zal je persoonsgegevens nooit doorgeven aan internationale organisaties en/of derde landen, gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Bezoek website: deze gegevens worden in geanonimiseerde vorm opgeslagen.

Nieuwsbrief: wij bewaren de persoonsgegevens die nodig zijn om u de nieuwsbrief aan te bieden tot u zich hiervoor uitschrijft. Op het moment van uitschrijven verwijderen wij deze gegevens.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens om die u aan ons verstrekt. OFED neemt voortdurend passende organisatorische en technische maatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik.

Uw rechten onder de AVG

De AVG kent verschillende rechten aan u toe met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage van persoonsgegevens: dit betekent dat u het recht heeft op inzage in uw eigen persoonsgegevens en op informatie over op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt;
 • Recht op rectificatie van persoonsgegevens: dit betekent dat u het recht heeft om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen;
 • Recht op gegevenswissing: dit betekent dat u in specifieke situaties het recht heeft om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren;
 • Recht op beperking van de verwerking: dit betekent dat u in specifieke situaties het recht heeft om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen, met uitzondering van de opslag van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: dit betekent dat u in specifieke situaties het recht heeft om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machine leesbaar en interoperabel formaat te krijgen en die aan een ander bedrijf door te sturen.
 • Recht van bezwaar: dit betekent dat u in specifieke situaties het recht heeft om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stoppen.

Indien u een beroep wil doen op een van uw rechten onder de AVG, dan kun u contact opnemen door een e-mail te sturen naar (info@ofed.nl). OFED zal binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op uw beroep betreffende uw rechten onder de AVG.

Algemene informatie en contactgegevens

Indien u op enig moment vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met info@persoonlijkleerbudget.nl. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Graag wijzen u erop dat u altijd het recht heeft om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens verwerken in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.